شماره: 11324
1395/07/18
کار گاه آموزشی تضمین کیفیت در بخش میکروب شناسی
کار گاه آموزشی تضمین کیفیت در بخش میکروب شناسی

کار گاه آموزشی تضمین کیفیت در بخش میکروب شناسی روز شنبه مورخ 10/7/95 رأس ساعت 30/8 با حضور مسئولین بخش مذکور آزمایشگاههای دولتی و خصوصی سطح استان برگزار گردید . خانم ایار هدف از برگزاری این کارگاه را ارتقاء کیفی خدمات ارائه شده در بخش مورد نظر، آموزش روشهای کنترل کیفیت ، آموزش پرسنل با روشها و متدهای جدید و به روز نمودن اطلاعات بیان نمود . آقای دکتر پاکزاد و آقای دکتر غفوریان از اعضاء هیأت علمی دانشگاه به عنوان مدرسین این کارگاه در خصوص تضمین کیفیت در بخش میکروب شناسی ، کنترل کیفی محیط ها ی کشت ، دیسک های آنتی بیو گرام ، وسایل مورد استفاده در این بخش و روشهای کشت و تشخیص باکتریها مطالبی بیان نمودند در پایان پاسخ های لازم توسط مدرسین به سوالات افراد شرکت کننده ارائه گردید.
حق انتشار محفوظ است ©