X
 

 

نام و نام خانوادگی: دکتر فیروز بالاوندی متخصص قلب هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

 

با سابقه سرپرست دفتر رسیدگی به اسناد بیمه تامین اجتماعی

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی

ریاست بیمارستان شهید مصطفی خمینی ایلام

رییس درمانگاه تامین اجتماعی دهلران

پزشک مشاور تامین اجتماعی ایلام