X
 • دکتر عباس قیصوری
 • متخصص بیماریهای داخلی
 • فوق تخصص بیماریهای ریه
 • مقطع پزشک عمومی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • مقطع تخصصی در دانشگاه علوم پزشکی ایران و دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • مقطع فوق تخصصی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • سابقه نوزده سال خدمت در استان ایلام
 • سابقه خدمت در تمام شهرستان های استان یه عنوان پزشک یا مدیر اجرایی
 • سوابق اجرایی :
 • رئیس مرکز بهداشتی درمانی روستایی و شهری
 • مدیر شبکه بهداشت، درمان شهرستان آبدانان
 • رئیس بیمارستان رسول اکرم (ص) آبدانان
 • معاون آموزشی مرکز آموزشی درمانی شهید مصطفی خمینی
 • مسئول آموزشی رزیدنت های داخلی
 • مدیر گروه اخلاق حرفه ای
 • رئیس مرکز صلاحیت بالینی
 • عضو کمیته مختلف دانشکده پزشکی
 • رئیس دانشکده پزشکی

 آخرین سمت: معاون درمان