X

Add Content...

تعرفه دندانپزشکی مراکز دولتی و خصوصی سال 1391 در استان ایلام
ویزیت و طرح درمان
ویریت دندانپزشک عمومی دولتی خصوصی  
44000 90000 ریال
ویزیت دندانپزشک متخصص 53000 147000 ریال
معاینه روتین در صورت لزوم تجویز دارو ، معادل ویزیت محاسبه می شود - تشخیص و طرح درمان اولیه معادل 10 کا محاسبه می گردد
ضریب تعرفه دولتی و خصوصی 2300 5000  
خدمات جراحی ضریب کا تعرفه دولتی تعرفه خصوصی  
1 بیرون آوردن یک دندان قدامی 15 34500 75000  
2 بیرون آوردن یک دندان خلفی 20 46000 100000  
3 بیرون آوردن دندان عقل معمولی 50 115000 250000  
4 در آوردن دندان های نهقته و ریشه ی باقیمانده در نسج نرم 100 230000 500000  
5 جراحی دندان نهفته و ریشه ی باقیمانده در استخوان 250 575000 1250000  
6 درمان استئیت ( درای ساکت ) 10 23000 50000  
7 سیم بندی دندان ها با آرچ وایر 200 460000 1000000  
8 باز کردن آبسه ی دهان 20 46000 100000  
9 آلوئو پلاستی 1/4 دهان 150 345000 750000  
10 فرنکتومی 100 230000 500000  
11 جراحی تومورهای کوچک داخل استخوان 250 575000 1250000  
12 برداشتن تومورهای نسج نرم 100 230000 500000  
13 عمیق کردن وستیبول 1/4 دهان 200 460000 1000000  
14 درمان شکستگی فک به روش جراحی باز 300 690000 1500000  
15 جا انداختن دررفتگی مفصل 50 115000 250000  
16 استئوتومی 300 690000 1500000  
  خدمات پریو ضریب کا تعرفه دولتی تعرفه خصوصی  
17 جرم گیری بالای لثه ی هر فک  20 46000 100000  
18 جرم گیری زیر لثه ی هر فک  40 92000 200000  
19 بروساژ هر فک 10 23000 50000  
20 ژنژیوکتومی 1/2 فک 200 460000 1000000  
21 فلاپ 1/2 فک 200 460000 1000000  
22 پیوند لثه 300 690000 1500000  
  خدمات روت کانال تراپی ضریب کا تعرفه دولتی تعرفه خصوصی  
23 پولپوتومی ( پر کردن تاج جداگانه محاسبه می گردد) 80 184000 400000  
24 پولپکتومی هر ریشه ( درمان هر ریشه جداگانه محاسبه می گردد )  100 230000 500000  
25 رزکسیون آپیکال ( درمان ریشه و تاج جداگانه محاسبه می گردد ) 100 230000 500000  
  خدمات ترمیمی ضریب کا تعرفه دولتی تعرفه خصوصی  
26 پر کردن حفره یک سطحی 50 115000 250000  
27 پر کردن حفره دو سطحی 60 138000 300000  
28 پر کردن حفره سه سطحی 70 161000 350000  
29 پرکردن حفره یک سطحی با اچ شیمیایی ( اچ جهت کامپوزیت سلف کیور) 60 138000 300000  
30 پرکردن حفره دو سطحی با اچ شیمیایی( اچ جهت کامپوزیت سلف کیور ) 70 161000 350000  
31 پرکردن حفره سه سطحی با اچ شیمیایی ( اچ جهت کامپوزیت سلف کیور ) 80 184000 400000  
32 پرکردن حفره یک سطحی با اچ نوری ( اچ جهت کامپوزیت لایت کیور ) 70 161000 350000  
33 پرکردن حفره دو سطحی با اچ نوری ( اچ جهت کامپوزیت لایت کیور ) 80 184000 400000  
34 پرکردن حفره سه سطحی با اچ نوری ( اچ جهت کامپوزیت لایت کیور ) 90 207000 450000  
35 پین داخل عاجی به ازای هر پین 10 23000 50000  
36 پین داخل ریشه به ازای هر پین 20 46000 100000  
37 پانسمان دندان 15 34500 75000  
  ارتودنسی ضریب کا تعرفه دولتی تعرفه خصوصی  
38 پلاک ارتودنسی برای ناهنجاری دندانی هر فک 400 920000 2000000  
39 ساختن دستگاه ارتودنسی با پیچ ارتودنسی هر فک 600 1380000 3000000  
40 ساختن دستگاه های عادت شکن 200 460000 1000000  
  خدمات پروتز ضریب کا تعرفه دولتی تعرفه خصوصی  
41 دست دندان  1000 2300000 5000000  
42 نیم دست دندان 600 1380000 3000000  
43 پلاک کروم کبالت 600 1380000 3000000  
44 پارسیل آکریلی تا 5 دندان 200 460000 1000000  
45 پارسیل آکریلی برای هر دندان اضافه 10 23000 50000  
46 تعمیر پروتز شکسته ( اجرت دندانپزشک) 30 69000 150000  
47 ریلاین (اجرت دندانپزشک) 80 184000 400000  
48 کرون فلزی و سرامیک هر واحد ( اجرت دندانپزشک ) 300 690000 1500000  
49 پست ریختگی ( اجرت دندانپزشک ) 100 230000 500000  
50 اینله وانله ( اجرت دندانپزشک ) 200 460000 1000000  
51 مریلند ( اجرت دندانپزشک ) 300 690000 1500000  
52 نایت گارد دو فک ( اجرت دندانپزشک ) 100 230000 500000  
  خدمات دندانپزشکی اطفال ضریب کا تعرفه دولتی تعرفه خصوصی  
53 ساختن اسپیس مینتینر متحرک 200 460000 1000000  
54 ساختن اسپیس مینتینر ثابت (SM ثابت) 300 690000 1500000  
55 ساختن کرون SS 100 230000 500000  
56 فلوراید تراپی هرفک 20 46000 100000  
57 فیشور سیلنت هردندان 20 46000 100000  
  سایر درمانها برای اطفال 20 درصد اضافه بر تعرفه بزرگسالان         
  تعرفه خدمات لابراتوار         
   1 - دست دندان ضریب کا تعرفه دولتی تعرفه خصوصی  
58 ریختن قالب اولیه وساختن تری اختصاصی  40 92000 200000  
59 ریختن قالب اصلی وچیدن دندانها  60 138000 300000  
60 پختن وپرداخت نهائی  40 92000 200000  
  2- پارسیل متحرک فلزی ضریب کا تعرفه دولتی تعرفه خصوصی  
61 ریختن قالب اولیه وساختن تری اختصاصی با مواد مصرفی 20 46000 100000  
62 ریختن قالب نهایی و ساختن اسکلت فلزی با چیدن دندان ها جهت امتحان 40 92000 200000  
63 پختن وپرداخت نهائی  20 46000 100000  
  3-پارسیل متحرک آکریلیک        
64 تا حداکثر 5 دندان ( برای هر دندان اضافه 10 واحد اضافه می شود ) 50 115000 250000  
65 تعمیر پروتز شکسته   20 46000 100000  
66 ریلاین دو فک 40 92000 200000  
67 نایت گارد  50 115000 250000  
  خدمات رادیوگرافی ضریب کا تعرفه دولتی تعرفه خصوصی  
68 رادیوگرافی پری اپیکال یا بایت وینگ   29770 70330  
69 رادیوگرافی پانورکس   69160 171990  
70 رادیوگرافی سفالوگرام   69160 171990  
71 رادیوگرافی اکلوزال   45370 116610  
72 رادیوگرافی سری کامل دندان ( 10 فیلم )   194480 476970  
73 رادیوگرافی سری کامل دندان ( در صورتی که 14 فیلم تقاضا شده باشد )   242190 618930  
توضیحات لازم :
1. تعرفه های فوق شامل اجرت دندانپزشک و لابراتوار بوده و بهاء مواد و وسایل مصرفی برای دندانپزشک و لابراتوار جداگانه محاسبه می شود.
2. تحویل صورتحساب مواد و وسایل مصرفی با ذکر نوع مواد ، نوع وسایل مصرفی و کشور سازنده الزامی است.
3. کمک دندانپزشکاتن تجربی دارای مجوز فعالیت معتبر از وزارت متبوع در حد شرح وظایف 50 درصد تعرفه ی فوق را دریافت می دارند.
4. متخصصین در درمان های مربوط به رشته ی تخصصی خود 50 درصد اضافه دریافت می دارند.
ملاحظات :
1. معاینه ی روتین و در صورت لزوم تجویز دارو معادل ویزیت محاسبه گردد.
   2. ویزیت اول : مراجعه اول و با صرف وقت بیشتر و با تشکیل پرونده در هر 12 ماه تعریف می گردد.
   3.حداقل زمان ویزیت برای دندانپزشکان و پزشکان عمومی 15 دقیقه محاسبه می گردد.

Add Content...

نوع خدمت ارائه شده
تعرفه مصوب سال 91در سطح استان
ویزیت پزشکان عمومی
90000
پزشکان عمومی با سابقه بیش از 15 سال کار بالینی مجاز به دریافت معادل 15% علاوه بر تعرفه مصوب می باشد.
ویزیت پزشکان متخصص
147000
ویزیت پزشکان روانپزشک و فوق تخصص
175000
ویزیت فوق تخصص روانپزشک
200000
PHD پروانه دار
90000
کارشناسی ارشد پروانه دار
75000
کارشناسی پروانه دار
65000
ضریب تعرفه داخلی
32000
ضریب تعرفه بیهوشی
155000
ضریب تعرفه جراحی
325000
ضریب تعرفه دندانپزشکی
5000
ضریب تعرفه فیزیوتراپی
4000
تعرفه خدمات آزمایشگاهی و پاتولوژی و ژنتیک 10%  نسبت به سال قبل افزایش یابد
تعرفه رادیوتراپی و پرتو پزشکی
افزایش نسبت به سال 90  سی درصد
تعرفه رادیولوژی
افزایش نسبت به سال 90  سی درصد
تعرفه سی تی اسکن
افزایش نسبت به سال 90   ده درصد
سایر خدمات
بدون رشد نسبت به سال 90 می باشد
MRI
افزایش نسبت به سال 90  پنج درصد
تعرفه سونوگرافی
افزایش نسبت به سال 90 ده درصد
تعرفه اسکن ایزوتوپ
افزایش نسبت به سال 90  سی درصد
تعرفه سی تی اسکن اسپیرال
افزایش نسبت به  CT کانونشنال  بیست و پنچ درصد
هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستانهای بخش خصوصی به ریال با کاهش 20% نسبت به تعرفه ابلاغی وزارت به شرح ذیل
درجه ارزشیابی بیمارستان
یک تختی
دوتختی
سه تختی وبیشتر
نوزاد سالم
نوزاد بیمار سطح دوم
تخت بیمار سوختگی
تخت بیمار روانی
تخت بخش  POST C.C.U
تخت بخش C.C.U
تخت بخش
 
I.C.Uجنرال، Ped ICU، RICU NICU،
BICU
یک
2610000
2030000
1450000
1015000
1450000
4350000
1450000
2610000
3335000
5220000
5800000
دو
2088000
1624000
1160000
812000
1160000
3480000
1160000
2088000
2668000
4176000
4640000
سه
1566000
1218000
870000
609000
870000
2610000
870000
1566000
2001000
3132000
3480000
چهار
1044000
812000
580000
406000
580000
1740000
580000
1044000
1334000
2088000
2320000
·       
 
 
 
 
 
 
 
تذکر :  از تعرفه های هتلینگ ابلاغی فوق 20 درصد کم شود