X
اهداف و رسالت
کسب خط مشی ودستورالعملهای لازم از مقامات مافوق
نظارت بر احداث هرنوع مؤسسه پزشکی
نظارت بر اجرای صحیح تعرفه های مورد عمل وزارت متبوع توسط مراکز پزشکی خصوصی ودولتی
نظارت بر عملکرد پزشکان وپیراپزشکان ومراکز فعال در بخش خصوصی وغیره ورفع مشکلات ونواقص آنها
جمع آوری ، تکمیل وبررسی مدارک متقاضیان تأمین مؤسسات درمانی در بخش خصوصی با توجه به معیارهای تعیین شده ، امکانات موجود در بخش دولتی وخصوصی ونیاز منطقه وانعکاس آنها به وزارت متبوع جهت کسب صدور مجوز
تأیید خدمات قانونی مشمولین طرح خارج از مرکز مشاغل پزشکان ، دندانپزشکان ، داروسازان وماماها
ارزشیابی مراکز درمانی دولتی وخصوصی وغیره
رسیدگی به شکایات واصله وتخلفات پزشکان ،پیراپزشکان ومراکز پزشکی
جلوگیری از دخالت افراد فاقد صلاحیت وغیر مجاز در امور پزشکی از طریق مراجع قانونی
تهیه و ارئه آمارو گزارشات لازم به مقامات مافوق