X
تاریخ انتشار: شنبه 19 مرداد 1398

  کارگاه آموزشی تریاژ بیمارستانی در بلایا و حوادث با مصدومین انبوه در بیمارستانهای

امتیاز: Article Rating

کارگاه آموزشی تریاژ بیمارستانی در بلایا و حوادث با مصدومین انبوه در بیمارستانهای امام خمینی(ره) ایلام و رسول اکرم (ص) آبدانان توسط دکتر جعفر بازیار فوکال پوینت علمی تریاژ در بلایای معاونت درمان دانشگاه

گفتنی است که دستورالعمل تریاژ بیمارستانی در بلایا و حوادث با مصدومین انبوه به همه بیمارستانهای کشور ابلاغ شده و آموزش و تمرین پرسنل و نحوه عملیاتی کردن آن در اعتباربخشی مدیریت خطر الزامی است. 

بدین منظور دکتر جعفر بازیار دکترای سلامت در بلایا و فوریتها از طرف معاون درمان بعنوان فوکال پوینت علمی اجرای این دستورالعمل معرفی شده است.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز