X
تاریخ انتشار: پنجشنبه 12 مهر 1397
برگزاری جلسه معاون درمان دانشگاه ایلام با مدیران ارشد بیمه های تجاری

  برگزاری جلسه معاون درمان دانشگاه ایلام با مدیران ارشد بیمه های تجاری

امتیاز: Article Rating
درراستای استفاده بهینه از تخت های ببمارستانی ورفاه هرچه بیشتر مردم وهمجنین اجرای دستور العمل های وزارتی مربوط اختصاص ده درصد ازتخت های ببمارستانی جهت عقد قرارداد با بیمه های تجاری ؛ جلسه ای باحضور مدیر کل بیمه سلامت و مدیران بیمه های تجاری ومدیران ارشد ستادی در دفتر کار معاون
محترم درمان تشکیل گردید در این جلسه اقای دکتر ابانگاه ضمن اشاره به مجوز های هیات وزیران ؛ وزارت بهداشت ودرمان وهمچنین اهداف عالیه دانشگاه در توسعه ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان و امادگی بیمارستانها جهت عقد قرارداد اختصاص ده درصد تختهای بستری با بیمه های تجاری مطالبی بیان نمودند در ادامه این جلسه مدیران بیمه ها به بیان نقطه نظرات خود پرداخته ودر پایان موافقت لازم بااجرای موضوع دستو العمل توسط شرکت کنندگان در جلسه اعلام گردید .
اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری جلسه معاون درمان دانشگاه ایلام با مدیران ارشد بیمه های تجاری
  • برگزاری جلسه معاون درمان دانشگاه ایلام با مدیران ارشد بیمه های تجاری
  • برگزاری جلسه معاون درمان دانشگاه ایلام با مدیران ارشد بیمه های تجاری
  • برگزاری جلسه معاون درمان دانشگاه ایلام با مدیران ارشد بیمه های تجاری
ثبت امتیاز