X
تاریخ انتشار: شنبه 28 بهمن 1396
مراسم تودیع ومعارفه مدیران پیشین و جدید درمان دانشگاه برگزار شد

  مراسم تودیع ومعارفه مدیران پیشین و جدید درمان دانشگاه برگزار شد

امتیاز: Article Rating
درابتدای این مراسم معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایلام ضمن خیرمقدم به حاضران اظهار کرد: مسئولیت یک امانت نزد مسئولان است واگر فردی مسئولیتی را قبول نمود،وظیفه ورسالتی خطیر را تقبل نموده که باید نهایت تلاش واهتمام خودرادرراستای اجرای آن بکار گیرد.
▫️دکتر کریمی ضمن تقدیراز خدمات معاون پیشین درمان ادامه داد:آقای دکتر جوهری بعنوان یک مدیرشایسته وتوانمندسال‌هادر سمت مدیریت درمان تلاش‌ها وخدمات ماندگاری داشته اند.
▫️وی تصریح کرد:درابتدای کارم در معاونت درمان،آقای دکتر جوهری پیشنهاد دادندکه فردی رابجای ایشان بعنوان مدیردرمان معرفی کنم.این رفتارحسنه وشایسته دکترجوهری بسیارارزشمند بعنوان یک الگوی مدیریتی بایدازآن یادنمود.
▫️معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایلام خاطرنشان کرد: امیدواریم درادامه کارباکمک ویاری همکاران و بهره‌گیری از تجارب و اندیشه های ارزشمندعزیزانی همچون دکتربالاوندی ودکترجوهری درعرصه خدمت به مردم بهره‌مندباشیم.
▫️دکترکریمی درپایان یادآور شد:آقای دکتر صیدی ازمدیران باسابقه دانشگاه هستندکه درسمت جدیدمدیریت درمان برای ایشان آرزوی موفقیت وسربلندی می نماییم وامیدواریم دراین عرصه موفق و پیروز باشند.
▫️ درادامه این آیین نیزمدیر پیشین درمان دانشگاه علوم پزشکی ایلام ضمن خیرمقدم به حاضران وتقدیر از مجموعه معاونت درمان اظهار کرد:مجموعه ای که در حوزه درمان خدمت می‌کنند،نمونه‌های بارزاخلاق حسنه،باصداقت ودارای توانایی بالا هستندکه امید است درآینده نیزاین روندتداوم یابدومجموعه باهمدلی وهمبستگی هرچه بیشتربه مردم خدمت کند.
▫️دکتر سعیدرضا جوهری ادامه داد: همکاران بنده درحوزه درمان همواره باتعامل وهمکاری بایکدیگرتلاش واهتمام شایسته رابه کار گرفته اندکه ماندگاروقابل تقدیر است.
▫️وی تصریح کرد:بنده به معاونین سابق درمان که افتخارهمکاری با آنان راداشته‌ام،همواره یاد آوری کرده ام که باتوجه به تغییرات درسطح معاونت ضرورتی نداردکه بنده درسمت مدیریت درمان باشم امااین عزیزان ازروی بزرگواری بنده راهمچنان در مدیریت درمان ابقاء می نمودند.
▫️مدیر پیشین درمان دانشگاه علوم پزشکی ایلام خاطرنشان کرد:اگر معاون درمان فردموردنظرخودرا جایگزینم می نماید،حق طبیعی ومسلم ایشان است وبنده نیزاین تصمیم جناب آقای دکترکریمی معاون محترم درمان راارج نهاده وبه نظر ایشان احترام می‌گذارم.
▫️دکترجوهری درپایان سخنان خود ضمن آرزوی موفقیت وبهروزی برای دکترصیدی بعنوان مدیرجدیددرمان تاکیدکردکه تعامل وهمکاری ورابطه دوستانه وبرادرانه درحوزه معاونت درمان رابیشترازاین ارتقاء بخشند و از پرسنل خودبالاترین حمایت وپشتیبانی راداشته باشند.
▫️درادامه نیز مدیرجدیددرمان دانشگاه علوم پزشکی ایلام ضمن خیرمقدم به حاضران وتقدیراز خدمات شایسته،ارزشمندوماندگاردکترجوهری مدیرسابق درمان اظهارداشت:دکتر جوهری یکی از دوستان وهمکاران شایسته وارزشمندبنده است که خدمات ایشان درسیستم ماندگارخواهد بود.
▫️دکترمحمدرضا صیدی ادامه داد:اگرچه براساس رسالت سازمانی بجای ایشان معارفه می‌شوم اما همواره خدمات ایشان راارج نهاده و از تجربیات گرانقدرشان بهره لازم راخواهم برد.
▫️وی تصریح کرد:درزمانی که بنده رییس فوریتهای پزشکی بودم،از ایشان درانجام امور همواره راهنمایی وارشاد گرفته‌ام وپس ازاین نیز همچنان این امرتداوم خواهدیافت.
▫️ مدیرجدیددرمان دانشگاه علوم پزشکی ایلام بابیان اینکه براساس پژوهش‌های علمی پیچیده‌ترین مدیریت‌ها درحوزه هواوفضاوحوزه درمان می باشد،افزود:عبور ازچالش‌ها سخت است وظرافت،ابزار لازم،منش وهمکاری می خواهدوامیدواریم این ابزارهافراهم شودتاازاین چالش ها عبور کنیم.
▫️وی بیان داشت:بنده درسالهای گذشته سوابق مدیریتی ازجمله ریاست ومدیریت بیمارستان، مدیریت اداره نظارت،ریاست فوریت‌های پزشکی وقائم مقام رئیس دانشگاه در امورمشارکتهای اجتماعی راتجربه نموده ام وامیدوارم که درسمت مدیریت درمان نیزبا حمایت ریاست محترم دانشگاه ومعاون محترم درمان وهمکاری ارزشمند همکاران بتوانم رسالت سازمانی خودرابه انجام برسانم.
▫️وی درپایان سخنان خود یادآورشد:تغییروتحول درهرسیستم ومجموعه ای امری طبیعی است. پدیده تغییرهمواره فیزیکی بوده اما تحول مبنایی،برنامه ای و فکری است وامیدواریم بتوانیم باکمک ومساعدت همه مسئولان وهمکاران تحول رابه معنای واقعی ایجادکنیم.
▫️درپایان این مراسم نیزازخدمات دکتر سعیدرضاجوهری بعنوان مدیر پیشین درمان تقدیر بعمل آمدودرادامه نیز حکم مسئولیت دکترمحمدرضا صیدی بعنوان مدیرجدیددرمان به وی ابلاغ شد.
اشتراک گذاری
تصاویر
  • مراسم تودیع ومعارفه مدیران پیشین و جدید درمان دانشگاه برگزار شد
  • مراسم تودیع ومعارفه مدیران پیشین و جدید درمان دانشگاه برگزار شد
  • مراسم تودیع ومعارفه مدیران پیشین و جدید درمان دانشگاه برگزار شد
  • مراسم تودیع ومعارفه مدیران پیشین و جدید درمان دانشگاه برگزار شد
ثبت امتیاز