X
تاریخ انتشار: چهارشنبه 22 دی 1395
برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع FMEAدر حوزه معاونت درمان

  برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع FMEAدر حوزه معاونت درمان

امتیاز: Article Rating
به گزارش روابط عمومی معاونت درمان ،کارگاه آموزشی یک روزه FMEA،توسط کارشناس مسئول ایمنی بیمار دانشگاه سرکار خانم جستجو با همکاری دفتر پرستاری ومعاونت آموزشی در روز یکشنبه مورخ 19/10/1395 جهت کارشناسان بهبود کیفیت ،مسئول ایمنی بیمار وسوپر وایزر آموزشی بیمارستانهای تابعه در محل سالن اجتماعات دانشگاه برگزار گردید .
دکتر صادقی فر معاون محترم دانشجویی ،فرهنگی بعنوان مدرس ،بابیان مطالبی بر اهمیت FMEAدر پیشگیری از خطاهای پزشکی وبهبود وایمنی بیمار تأکید نموده ،وابراز امید واری کرد که شرکت کنندگان در کارگاه پس از گذراندن دوره بتوانند در کاهش ،حذف وانتقال خطر به روش FMEAموثر واقع شوند .
ودر ادامه خانم جمشیدی د رمورد شناسایی خطرات در بیمارستانها وروش انجام FMEA مطالبی را عنوان نمود وکارگاه با کار گروهی ادامه یافت .
اشتراک گذاری
تصاویر
 • برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع FMEAدر حوزه معاونت درمان
 • برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع FMEAدر حوزه معاونت درمان
 • برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع FMEAدر حوزه معاونت درمان
 • برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع FMEAدر حوزه معاونت درمان
 • برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع FMEAدر حوزه معاونت درمان
ثبت امتیاز