طراحی سایت
رسالت و اهداف
1-     برآورد نيروي پرستاري مورد نياز در بيمارستانهاي تابعه و اعلام به مسئولين ذيربط
2-     نظارت بر اجراي مراقبت ها بر اساس استانداردهاي پرستاري
3-     بازديداز مراكز و گزارش پيشرفت فعاليتها و مشكلات پرستاري به مقام مافوق
4-     تشكيل جلسات با مديران پرستاري بمنظور توجيه اهداف، قوانين و مقررات و آئين نامه هاي اجرائي پرستاري
5-     بررسي درخواستهاي استخدامي، انتقالي، كادر درمان
6-     رسيدگي به شكايات و مسائل و مشكلات كادر پرستاري
7-     بررسي، نظارت و پيشنهادات در خصوص تغييرات در تشكيلات سازماني كادر پرستاري مراكز تابعه
8-     نظارت بر تهيه و تنظيم، جمع آوري آمار و اطلاعات پرسنل پرستاري و تختهاي موجود و فعال مراكز تابعه
9-     برگزاري مراسم به مناسبت هاي مختلف
10-  برگزاری کارگاههای آموزشی
11-  برگزاری کمیته های نقل و انتقالات و طبقه بندی مشاغل، عفونتهای بیمارستانی و مرگ و میر کودکان 1-59 ماه

             12- رسیدگی به امور بیماران خاص

             13- پیگیری اجرای بخشنامه های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در خصوص اورژانسهای بیمارستانی

             14-پیگیری  اجرای تریاژ در اورژانس بیمارستانها

             15-بازدید بیمارستانها در ساعات مختلف شبانه روز

             16-نظارت بر اجرای صحیح قانون بهره وری خدمات  

 

 

جستجو