طراحی سایت
اطلاعات مراکز درمانی و میزان حق ثابت اعطائی شهر مهران

Add Content...

ردیف
نام بیمارستان
میزان جمعیت به نفر
ضریب منطقه
امتیاز منطقه
تعداد تخت فعال
فاصله تا مرکز استان
مجوز مطب
مسکن
بخش های فعال بیمارستان
حق ثابت به ریال
کا ترجیحی مناطق محروم
1
 
امام حسین (ع)
25000
سه و نیم پنجم
130
35
95 کیلومتر
داده می شود
داده می شود
داخلی ، اطفال ، جراحی ، زنان ، آنژیوگرافی ، CT Scan ، رادیولوژی ، اورژانس
مطابق با بخشنامه ی وزارت پرداخت می گردد
1/6
نیرو های تخصصی مورد نیاز شهر مهران در سال 91

Add Content...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
بیمارستان
روانپزشکی
داخلی
قلب و عروق
پاتولوژی
زنان و زایمان
بیهوشی
جراحی عمومی
امام حسین (ع)
 
1
1
1
1
1
1
1
جستجو