طراحی سایت
اطلاعات مراکز درمانی و میزان حق ثابت اعطائی شهر دهلران

Add Content...

ردیف
نام بیمارستان
میزان جمعیت به نفر
ضریب منطقه
امتیاز منطقه
تعداد تخت فعال
فاصله تا مرکز استان
مجوز مطب
مسکن
بخش های فعال بیمارستان
حق ثابت به ریال
کا ترجیحی مناطق محروم
1
 
شهدا
61000
سه و نیم پنجم
130
45
225 کیلومتر
داده می شود
داده می شود
داخلی ، اطفال ، جراحی ، زنان ، روانپزشکی ، عفونی ، ICU جنرال  ،رادیولوژی ، اورژانس
مطابق با بخشنامه ی وزارت پرداخت می گردد
1/6
نیرو های تخصصی مورد نیاز شهر دهلران در سال 91

Add Content...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
بیمارستان
روانپزشکی
رادیولوژی
اطفال
داخلی
قلب و عروق
پاتولوژی
زنان و زایمان
بیهوشی
جراحی عمومی
شهدا
 
1
1
1
1
1
1
1
1
1
جستجو