طراحی سایت
شرح وظایف
 

 

·        برنامه ریزی و تعیین خطوط کلی مشی امور مرتبط  با تجهیزات پزشکی دانشگاه مطابق با ضوابط و آیین نامه های مصوب وزارت بهداشت

·        کنترل و نظارت بر امور تجهیزات پزشکی مراکز درمانی تحت پوشش

·        نیاز سنجی و اولویت بندی تجهیزات پزشکی مراکز درمانی تحت پوشش

·        نظارت و کنترل بر خرید تجهیزات پزشکی توسط مراکز درمانی تحت پوشش

·        هماهنگی و نظارت بر امور مربوط به نصب , راه اندازی  آموزش , کالیبراسیون و تعمیر تجهیزات پزشکی

·        برگزاری  مناقصات مربوط به تجهیزات پزشکی

·        نظارت بر مناقصات برگزار شده در مراکز درمانی تحت پوشش

·        هماهنگی و نظارت بر انعقاد قراردادهای خرید تجهیزات

·        عضویت و مشارکت در کلیه کمیته ها و جلسات مرتبط با تجهیزات پزشکی

·        کنترل و نظارت بر تولید کنندگان تجهیزات پزشکی

·        نظارت بر عملکرد فروشگاه های تجهیزات پزشکی

·        اجرای ضوابط و مقررات مربوط به مبارزه با قاچاق تجهیزات پزشکی

·        تدوین فلو چارت تهیه تجهیزات ابلاغی به مراکز درمانی تحت پوشش

·        کارشناسی تجهیزات پزشکی از رده خارج و نظارت بر اسقاط آنها

·        تدوین شاخص های بازدید از مراکز درمانی تحت پوشش

·        نظارت بر نحوه انبار و نگهداری تجهیزات موجود در انبار دانشگاه و مراکز درمانی تحت پوشش

·        شرکت در همایشهاسمینارها, دوره های آموزشی و نمایشگاه ها داخلی و خارجی

·        تهیه و توزیع لوازم مصرفی بخش های دیالیز مراکز تحت پوشش

·        همکاری و هماهنگی با اداره تجهیزات پزشکی کشور

·        شرکت درکمیته تدابیر درمان وتجهیزات پزشکی

معرفی
مسئول اداره تجهیزات : خانم زهرا رضایی

کارشناس تجهیزات : آقای مهرداد ایدونتجهیزات
هرگونه وسایل, تجهیزات , ابزار, لوازم , ماشین آلات , وسایل کاشتنی ,مواد, معرف ها یا کالیبراتورها آزمایشگاهی و نرم افزارها که توسط تولید کنندگان برای انسان –به تنهایی یا در تلفیق با سایر وسایل – جهت حداقل یکی از اهداف زیر ارائه می گردد:
• تشخیص, پیشگیری ,پایش, درمان یا کاهش بیماری
• تشخیص, پایش, درمان, تسکین, جبران یا به تعویق انداختن صدمه یا معلولیت
• تحقیق و بررسی جایگزینی اصلاح اناتومی یا یک فرایند فیزیولوژیک
• حمایت کننده یا پشتیبانی کننده حیات
• کنترل بارداری
• تمیز یا ضد عفونی کننده و یا استریل کننده وسایل یا محیط برای اهداف پزشکی
• فراهم کردن اطلاعات برای اهداف پزشکی و تشخیصی به کمک آزمایشات (in vitro) بر روری نمونه های گرفته شده از بدن
Add Content...

جستجو