X
مسئول اداره تجهیزات: خانم زهرا رضایی

کارشناس تجهیزات: آقای مهرداد ایدون

تجهیزات
هرگونه وسایل, تجهیزات , ابزار, لوازم , ماشین آلات , وسایل کاشتنی ,مواد, معرف ها یا کالیبراتورها آزمایشگاهی و نرم افزارها که توسط تولید کنندگان برای انسان –به تنهایی یا در تلفیق با سایر وسایل – جهت حداقل یکی از اهداف زیر ارائه می گردد:
• تشخیص, پیشگیری ,پایش, درمان یا کاهش بیماری
• تشخیص, پایش, درمان, تسکین, جبران یا به تعویق انداختن صدمه یا معلولیت
• تحقیق و بررسی جایگزینی اصلاح اناتومی یا یک فرایند فیزیولوژیک
• حمایت کننده یا پشتیبانی کننده حیات
• کنترل بارداری
• تمیز یا ضد عفونی کننده و یا استریل کننده وسایل یا محیط برای اهداف پزشکی
• فراهم کردن اطلاعات برای اهداف پزشکی و تشخیصی به کمک آزمایشات (in vitro) بر روری نمونه های گرفته شده از بدن
 

شرح وظایف:

برنامه ریزی و تعیین خطوط کلی مشی امور مرتبط  با تجهیزات پزشکی دانشگاه مطابق با ضوابط و آیین نامه های مصوب وزارت بهداشت
کنترل و نظارت بر امور تجهیزات پزشکی مراکز درمانی تحت پوشش
نیاز سنجی و اولویت بندی تجهیزات پزشکی مراکز درمانی تحت پوشش
نظارت و کنترل بر خرید تجهیزات پزشکی توسط مراکز درمانی تحت پوشش
هماهنگی و نظارت بر امور مربوط به نصب , راه اندازی ,  آموزش , کالیبراسیون و تعمیر تجهیزات پزشکی
برگزاری  مناقصات مربوط به تجهیزات پزشکی
نظارت بر مناقصات برگزار شده در مراکز درمانی تحت پوشش
هماهنگی و نظارت بر انعقاد قراردادهای خرید تجهیزات
عضویت و مشارکت در کلیه کمیته ها و جلسات مرتبط با تجهیزات پزشکی
کنترل و نظارت بر تولید کنندگان تجهیزات پزشکی
نظارت بر عملکرد فروشگاه های تجهیزات پزشکی
اجرای ضوابط و مقررات مربوط به مبارزه با قاچاق تجهیزات پزشکی
تدوین فلو چارت تهیه تجهیزات ابلاغی به مراکز درمانی تحت پوشش
کارشناسی تجهیزات پزشکی از رده خارج و نظارت بر اسقاط آنها
تدوین شاخص های بازدید از مراکز درمانی تحت پوشش
نظارت بر نحوه انبار و نگهداری تجهیزات موجود در انبار دانشگاه و مراکز درمانی تحت پوشش
شرکت در همایشها, سمینارها, دوره های آموزشی و نمایشگاه ها داخلی و خارجی
تهیه و توزیع لوازم مصرفی بخش های دیالیز مراکز تحت پوشش
همکاری و هماهنگی با اداره تجهیزات پزشکی کشور
شرکت درکمیته تدابیر درمان وتجهیزات پزشکی