رسالت و اهداف

برنامه ريزى و ارائه طرح براى ارتقاى کيفى و کمى امور درمانى در سطح استان اعم از دولتى ، خصوصى و

پيگيرى مسائل و مشکلات تشخيصى و درمانى موجود در استان و بررسى و ارئه راه حلهاى مناسب جهت رفع آنها
برنامه ريزى طرحهاى بيمارستانى کوتاه مدت و دراز مدت و فعاليتهاى مراکز درمانى با توجه به امکانات هر يک از آنها به منظور ايجاد سهولت پذيرش بيماران و رضايتمندى ارباب رجوع

بررسى ضرورت گسترش واحدهاى تشخيصى و درمانى در استان اعم از دولتى و غير دولتى با توجه به امکانات ، نيازها و سياستهاى وزارت متبوعه
نظارت و کنترل مستمر بر نحوه ارائه خدمات تشخيصى درمانى در مراکز بيمارستانى ،درمانگاهها و مراکز خصوصى در سطح استان اعم از خدمات فوق تخصصى ، تخصصى اورژانسهاى بيمارستانى ، پرستارى ، مامايى ،آزمايشگاهها و راديولوژيها و ساير مراکز تشخيصى و درمانى

پيگيرى و نظارت و تامين خدمات مربوطه به امور بيماران خاص در استان اعم از بيماران دياليزى ، سرطانى ، ديابتى ، هموفيلى ، تالاسمى و پيوندى

هماهنگ با معاونت محترم پشتيبانى دانشگاه در نحوه تامين و توزيع نيروى انسانى و منابع مالى در مراکز درمانى تابعه
تامين تجهيزات پزشکى و نظارت بر نحوه استفاده از آنها و هماهنگى کليه امور مرتبط با تجهيزات پزشکى

هماهنگى و پيگيرى و نظارت بر انجام امور در ستاد هدايت و اطلاع رسانى و رسيدگى به امور درمان

برقرارى نظام آمارى و اطلاعاتى کامل و مکفى در مورد کليه امور تشخيصى ودرمانى در سطح استان
ايجاد هماهنگى هاى درون بخشى و بين بخشى جهت ارتقاى سطح کيفى امور درمانى در سطح استان
انجام هماهنگى هاى لازم و کسب دستورالعملهاى مربوطه از مسئولين ذيربط در دانشگاه و وزارت متبو عه

جستجو